/* */

AVÍS LEGAL

 

La utilització d’aquesta web implica l’acceptació de tots els avisos legals que s’expliquen a continuació:

RESPONSABILITAT

 • COOLTUR Turisme Cultural no assumirà cap responsabilitat per l’ús indegut o il·lícit de la informació mostrada a les pàgines de www.cooltur.org
 • COOLTUR Turisme Cultural rebutja la responsabilitat que derivi d’un mal ús dels continguts de les seves pàgines i es reserva el dret d’actualitzar, eliminar, limitar o impedir l’accés a les seves pàgines i rutes quan ho consideri convenient.
 • COOLTUR Turisme Cultural no es responsabilitzarà de possibles errors de seguretat que pugui ocasionar l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, així com dels errors deguts per la utilització de navegadors amb versions no actualitzades.
 • COOLTUR Turisme Cultural no es fa responsable de l’ informació que es mostra en pàgines alienes connectades directament o indirectament per enllaços amb les pàgines de COOLTUR. Aquests enllaços tenen una finalitat informativa i no suposa l’ invitació o recomanació d’aquests enllaços.

PROPIETAT DEL CONTINGUT

 • La pàgina web, així com els seus continguts (incloent imatges, textos, dissenys, pdf, bases de dades, etc.) són propietat de COOLTUR Turisme Cultural o de tercers que hagin autoritzat a COOLTUR a poder fer ús d’aquests.
 • Totes les rutes creades són propietat exclusiva de COOLTUR Turisme Cultural i per tant, queda totalment prohibit distribuir, copiar o modificar qualsevol dels seus continguts amb afany lucratiu sense el consentiment i l’autorització per escrit de COOLTUR Turisme Cultural. La informació que es facilita no pot ser objecte de cap venda o cessió per part dels usuaris, inclusivament la gratuïta.
 • Queda totalment prohibit penjar les rutes de COOLTUR Turisme Cultural en qualsevol pàgina web, i blog, que no sigui la de COOLTUR Turisme Cultural sense el consentiment i autorització per escrit de COOLTUR Turisme Cultural.
 • L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense realitzar cap activitat que pugui ser considerada il·lícita o il·legal.
 • COOLTUR Turisme Cultural no pot garantir la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web i dels serveis que ofereix. Sempre que sigui possible, s’avisarà prèviament de les interrupcions del funcionament de la web i dels seus serveis.
 • COOLTUR Turisme Cultural es reserva el dret a poder modificar unilateralment, i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació, configuració i continguts de la web, així com dels diferents pdf, l’oferta de serveis i les condicions d’utilització.

DRETS D’AUTORIA

COOLTUR Turisme Cultural té tots els drets reservats de tots els continguts que es mostren a la web www.cooltur.org, tant de la web, com de la informació de totes les rutes (pdf i mapes). Aquests drets no permeten fer ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, les quals s’han de fer sota una llicència igual que la que regula l’obra original.

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

 1. Política de privacitat

COOLTUR Turisme Cultural informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, COOLTUR Turisme Cultural garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

 1. Recollida, finalitat i tractaments de dades

COOLTUR Turisme Cultural té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, COOLTUR Turisme Cultural serà considerada com a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al seu torn COOLTUR Turisme Cultural informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptats contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en la agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial i altres finalitats. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals, que siguin recollides a través del lloc web de COOLTUR Turisme Cultural, i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades a els fitxers declarats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per COOLTUR Turisme Cultural.

 1. Comunicació d’informació a tercers

COOLTUR Turisme Cultural informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció que la cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades a tercers quan COOLTUR Turisme Cultural disposi del consentiment exprés de l’usuari.

 1. Drets dels usuaris

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En la mesura que les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de COOLTUR Turisme Cultural. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades

personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a

la següent adreça: COOLTUR Turisme Cultural, Carrer: Passeig Lluçanès, 7 1r, Codi postal: 08513, Ciutat: Prats de Lluçanès, Província: Barcelona, la direcció que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades, o a través del correu electrònic info@cooltur.org. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

5. Política d’Enllaços

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet al web de COOLTUR Turisme Cultural, S’ha de sotmetre les següents condicions:

 • No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de COOLTUR Turisme Cultural.
 • No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el web de COOLTUR Turisme Cultural, sense la seva prèvia autorització expressa.
 • No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el web de COOLTUR Turisme Cultural, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a COOLTUR Turisme Cultural, excepte autorització expressa d’aquest.
 • L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre COOLTUR Turisme Cultural i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de COOLTUR Turisme Cultural dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.
 • COOLTUR Turisme Cultural no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mismos. El lloc web de COOLTUR Turisme Cultural pot posar a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.
 • COOLTUR Turisme Cultural no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.
 • COOLTUR Turisme Cultural no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per COOLTUR Turisme Cultural i que resultin accessibles a través de COOLTUR Turisme Cultural.

COOLTUR TURISME CULTURAL

Jordi Plans Canal

77744880G

Passeig Lluçanès, 7 1r 08513 Prats de Lluçanès

info@cooltur.org

Tel. 618972283